TK Slavia Radonice fb
REZERVACE

Hrací řád tenisového oddílu TJ SLAVIA RODONICE

 1. Provozní řád Tenisového klubu TK Slavia Radonice

  Provozovatel: TK Slavia Radonice sídlo : V Uličce – Radonice, 250 73 Praha – Východ

  Výbor tenisového klubu:

  Předseda Votruba Karel T: 602226323

  Členové

  Jirků Bohuslav T: 606724212

  Prusenovský Radim T: 724185853

  Strnad Jan T: 732737069

  Strnadová Markéta T: 773404223

  správce kurtů Veselý Antonín T: 704322051

   

  Článek 1 - Vstup na tenisové kurty

  Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době po zaplacení hracího poplatku návštěvníkem ve výši 150,-Kč/hod. od 8 do 12 hod. a 200,-Kč/hod. od 12 do 21 hod. V případě, že je pozván členem klubu, hradí poplatek v 50% výši. U členů tenisového klubu je dovolen vstup na kurtu po zaplacení členského příspěvku. Členové klubu i návštěvník hradí poplatky předsedovi klubu nebo jinému člena Výboru tenisového klubu popř. správci klubu. Pro rok 2022 platí výše ročních členských příspěvků 2.500,- Kč, v případě odpracování pěti brigádnických hodin se roční příspěvek snižuje na 2.000,-Kč. Děti, studenti a důchodci nad 65 let hradí roční poplatek ve výši 800,-Kč. V případě nepřítomnosti správce, předsedy nebo některého člena Výboru tenisového klubu může návštěvník zanechat poplatek za použití kurtu ve schránce umístěné v areálu klubu. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů správce a Výboru tenisového klubu. Návštěvníci a členové klubu berou na vědomí, že areál je celoročně monitorován.

  Rezervace tenisového kurtu je možné provést na internetu - rezervační systém. Rozvrh a herní plán je k nalezení na webových stránkách klubu - odkaz "REZERVACE". Při rezervaci mají přednost termíny mistrovských utkání dospělých, dorostu, žáků, veteránů a turnaje „Buď fit“.

  Herní doba na tenisových kurtech je stanovena obvykle na 60-120 minut. V rámci této herní doby je návštěvník povinen provést i úklid tenisového kurtu.

   

  Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

  Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

  Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti. Vstup na kurty mají povoleni pouze hráči, trenéři popř. delegovaní rozhodčí.

  Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch kurtu neponičí.

  Tenisový klub neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce nebo u Výboru tenisového klubu.

  Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

  Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu, Výboru tenisového klubu nebo své podněty zanechat ve schránce umístěné v areálu klubu.

  Každý hráč je před ukončením hrací doby povinen uklidit tenisový kurt. Úprava probíhá hrablem a následně sítí. Prosíme o kvalitní úpravu, lépe se pak hraje všem dalším zájemcům o hru. Před zahájením hry si hráči kurt pokropí pokud je to nutné s ohledem na počasí.

   

  Článek 3 – Rezervace hrací doby a kurtů

  3A - Členové tenisového klubu

  Členové tenisového klubu mohou využívat tenisové kurty denně v době od 8.00 do 21.00 hod, popř. dle povětrnostních podmínek. O možnosti uzavření kurtů rozhoduje výlučně správce a Výbor tenisového klubu - především při špatném počasí je třeba respektovat jejich rozhodnutí.

  Rezervace tenisového kurtu se provádí na internetu - odkaz "REZERVACE". Platná je však rezervace až ve chvíli, kdy je uveřejněna na internetu.

  Rezervaci je nutno zrušit nejpozději 2 hodiny před termínem rezervace. Nejlépe však 1 den předem.

  Pokud se hráč nedostaví do 15 minut po zahájení jeho vymezeného hracího času na kurt a nezruší svou rezervaci, je správce nebo Výbor tenisového klubu oprávněn obsadit kurt případným jiným zájemcem (členem klubu nebo návštěvníkem). Při nepřítomnosti správce nebo členů a předsedy Výboru tenisového klubu může kurt obsadit i jiný člen klubu.

  3B - Tenisová škola TOLA

  Členové tenisové školy jsou oprávněni využívat tenisový kurty č. 3 denně v době od 8.00 do 20 hod.. Po dohodě s Výborem tenisového klubu i později.

  Pro rezervace a jejich rušení platí stejná pravidla jako v bodě 3A. Za rezervace nese v tomto případě odpovědnost trenér.

  Trenér tenisové školy je povinen zajistit, aby v době tenisové výuky byla přítomna vždy alespoň jedna osoba starší 18 let, která bude odpovídat za bezpečný průběh tréninku.

   

  3C - Externí zájemce o hru na tenisových kurtech - nečlen tenisového klubu

  Pro návštěvníky-nečleny platí obdobná pravidla rezervací, jako u členů tenisového klubu - bod 3A. V případě, že návštěvník neobsadí kurt do 15 min. jeho rezervace je zrušena avšak uhradí poplatek za pronájem kurtu jako by jím byl kurt využit.

  Článek 4 - Zakázané činnosti v areálu tenisového klub Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

  Rušit či jinak omezovat ostatní návštěvníky při jejich hře, popř. se nevhodně chovat na kurtu při hře.

  Znečišťovat prostory odhazováním odpadků a dalším nevhodným jednáním.

  Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.

  Vjíždět na antuku na kole a opírat kolo o oplocení sportoviště a budovu areálu.

   

  Článek 5 - Vyloučení z návštěvy areálu Z areálu bude vykázán návštěvník či člen tenisového klubu, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů správce nebo Výboru tenisového klubu, opije se, bude rušit hlukem veřejný pořádek nebo se chovat jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník nebo člen klubu v takových případech areál na vyzvání, bude takovému členu klubu okamžitě zrušeno členství a návštěvníkovi i členu klubu bude zakázán další vstup do areálu.

Počasí

Meteoradar